Wydrukuj tę stronę
niedziela, 10 listopad 2013 10:30 Czytany 2334 razy

Zajęcia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych.

Realizowane tematy dotyczą m.in. walorów przyrodniczych regionu, w szczególności obszarów Natura 2000 oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Wydział spraw Terenowych w Złocieńcu:

Uczestnicy wykonują m. in. ćwiczenia z zakresu monitoringu środowiska – wskaźniki czystości wody (biologiczne i chemiczne), wskaźniki różnorodności biologicznej gleby i środowiska wodnego, poznają zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska oraz zajmują się rozpoznawaniem gatunków drzew.

Zajęcia sa prowadzone z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, w zależności od wybranej tematyki (np. odczynniki chemiczne, tablice edukacyjne, binokulary - mini mikroskopy, szkła powiększające,itp.).

Zajęcia w formie warsztatów - z czynnym uczestnictwem dzieci, młodzieży (realizacja samodzielnych zadań do wykonania).

Tematyka przykładowych zajęć edukacyjnych seminaryjnych prowadzonych w Wydziale Spraw Terenowych  Złocieńcu:

LP.

TEMAT:

CZAS TRWANIA TYP ZAJĘĆ
 1.  Analiza jakościowa wody - badanie zawartości tlenu w wodzie pochodzązej z  różnych źródeł  ok. 30 - 45 min.  zajęcia laboratoryjne
 2.  Rozpoznawanie gatunków pospolitych drzew Parku Krajobrazowego i Obszaru  Natura 2000 "Ostoja Drawska" Jakie to drzewo? - "Dotknij, poczuj, rozpoznaj"  ok. 30 - 45 min.  ogród dydaktyczny/warsztaty
 3.  Analiza biologiczna wody - oznaczanie klasy czystości przy pomocy  organizmów wskaźnikowych  ok. 30 - 45 min.  zajęcia laboratoryjne
 4.  Gleba i jej struktury, siedliska przyrodnicze (różnice, cechy charakterystyczne, typowe gatunki roślin)  ok. 30 - 45 min.

 ogród dydaktyczny/warsztaty

 5.  Typy genetyczne głazów narzutowych  ok. 30 - 45 min.

 ogród dydaktyczny/warsztaty

 6.

 Bezkręgowce glebowe - poznawanie różnorodności organizmów glebowych,  ich rola i znaczenie w przyrodzie. Obieg materii organicznej w przyrodzie  ok. 30 - 45 min.  ogród dydaktyczny/warsztaty 

 7.

 Zwierzęta lasów w Parku Krajobrazowym i obszarze Natura 2000 (głównie wilk, żubr, bóbr i inne), leśne rekordy zwierząt w skoku w dal  ok. 30 - 45 min.  warsztaty/diaporamy/prezentacja

 8.

 Formy ochrony przyrody w Polsce (m.in. rezerwaty przyrody, Natura 2000, Parki Krajobrazowe) - cele  ok. 30 - 45min. warsztaty/prezentacja/ogród dydaktyczny

 9.

Rozpoznawanie skamieniałości z terenu Powiatu Drawskiego (trylobity, łodziki, ramienionogi, graptolity)  ok. 30 - 45 min.  warsztaty

10.

Strefy ochronne zwierząt, ich cel, sens. Gatunki będące przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000  ok. 30 - 45 min.  warsztaty/prezentacja
11. Sowy Polski ok. 30 - 45 min. warsztaty/prezentacja

12.

Selektywna zbiórka odpadów ok. 30 - 45 min. warsztaty

 

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny „Świdwie”

Zakres tematyczny prowadzonych zajęć w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym „Świdwie”

TEMAT ZAKRES TEMATYCZNY CZAS TRWANIA ADRESACI
PRELEKCJE W PAWILONIE DYDAKTYCZNYM
 Ballada o białej czapli  Prelekcje oparte na multimedialnych  prezentacjach, przedstawiające gatunki zwierząt  spotykane w Puszczy Wkrzańskiej  40 min.

 szkoły  podstawowe

 Ballada o mamie kopciuszka

 30 min.   przedszkola

 Ballada o dziku Van Dziku

 40 min.  bez obraniczeń

 Ballada o rzece Inie

 Opowieść o zanieczyszczaniu rzeki  2 min.  bez ograniczeń

 Ballada o biedronkach

 Zaproszenie do współpracy  10 min.  bez ograniczeń
WYKŁADY W PAWILONIE DYDAKTYCZNYM

 NATURA 2000 - ptaki

 Prezentacja gatunków zwierząt objętych  specjalną ochroną w ramach sieci NATURA 2000  40 min.  bez ograniczeń

 NATURA 2000 - zwierzęta

 40 min.   bez ograniczeń

 Grzyby, porosty, śluzowce

 Rodzaje grzybów, rola grzybów w przyrodzie  60 min.  bez ograniczeń
 Rezerwat Świdwie  Historia, biotypy i charakterystyczne gatunki w  nich bytujące.  60 min.   gimnazja i wyżej
 Ptaki wodno-błotne  Prezentacja gatunków awifauny i gatunków  należących do innych gromad zwierząt,  występujących na Pomorzu Zachodnim.  Ciekawostki na temat zwierząt i roślin.  Wzajemne relacje pomiędzy gatunkami.  40 min.  bez ograniczeń
 Ptaki pól i lasów  40 min.
 Ptaki drapieżne i sowy  40 min.
 Ptaki przelotne i zimujące  30 min.
 Gady i płazy  30 min.
 Motyle Ziemi Paoickiej  30 min.
 Przyroda Świdwia  40 min.

 Świdwie w epoce kamienia

 Demonstracja technik i narzędzi z epoki Kamienia  50 min.  bez ograniczeń

 Źródła energii odnawialnej wykorzysty-

 wane w pawilonie dydaktycznym 

 w Świdwiu

 Omówienie zasad działania technologii  wykorzystujących odnawialne źródła energii.  Propagowanie "ekologicznego stylu życia".  30 min.   licea i wyżej